تابعيت راي داوري

اين يك قاعده  مسلم بين المللي است كه آراي داوري واجد تابعيت هستند.اگرچه تحقق عملي آن ها بدون تابعيت نيز،در صورت فراهم شدن شرايط ، ممكن و متصور است . تابعيت آرا ي داوري با معيارهايي مشخص مي شود كه مقبول ترين آن ها معيار مقر داوري و معيار قانو ن شكلي حاكم بر داوري [...]