دادخواست ابطال رای داور به جهت مخالفت رای داور با مقررات موجد حق

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل   محل اقامت شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک خواهان           خوانده           وکیل یا نماینده قانونى           تعیین خواسته وبهای آن صدور حكم مبني بر ابطال راي داور / ابطال راي هيات داوري   [...]

توسط |2012-04-22T18:31:59+03:30آوریل 22nd, 2012|نمونه دادخواست داوری|2 نظر

دادخواست ابطال رای داور به جهت صدور رای خارج از اختيارات داوری

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل   محل اقامت شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک خواهان           خوانده           وکیل یا نماینده قانونى           تعیین خواسته وبهای آن صدور حكم مبني بر ابطال راي داور / ابطال راي هيات داوري   [...]

دادخواست ابطال رای داور به جهت صدور رای خارج از مدت داوری

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل   محل اقامت شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک خواهان           خوانده           وکیل یا نماینده قانونى           تعیین خواسته وبهای آن صدور حكم مبني بر ابطال راي داور / ابطال راي هيات داوري   [...]

توسط |2012-04-22T18:34:03+03:30آوریل 22nd, 2012|نمونه دادخواست داوری|2 نظر

دادخواست تعیین داور

برگ دادخواست به دادگاه عمومی مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل   محل اقامت شهر – خیابان -كوچه -  شماره –پلاك خواهان           خوانده           وكیل یا نماینده قانونى           تعیین خواسته وبهای آن تعیین داور طرفِ مقابلِ مستنِكف دلایل ومنضمات [...]

توسط |2011-12-28T20:44:26+03:30دسامبر 28th, 2011|نمونه دادخواست داوری|4 نظر