صدور حكم به رد دادخواست طلاق قبل از ارجاع به داوري فاقد وجاهت قانوني است

پرونده كلاسه : 72/671/22 راي شعبه 22 ديوان عالي كشور راي اولا": اين كه خوانده دعوي در جلسه مورخه 24/9/71خلاصتا" اظهار نموده كه بيش از ده بار به خانه آنها نرفته و چگونه مي توان اخلاق او را كه خوب يا بد است در اين مدت دانست و ظاهرا" دادگاه نيز گذشتن مدت سه سال [...]

اجمال راي داور. – طرح دعوي تعارض اسناد مالكيت دردادگاه

راي شماره : 355 و 356 - 14/9/1342 راي شوراي عالي ثبت سندمالكيت دوپلاك مجاورمتعلق به دونفرصادرشده است كه سند مالكيت مقدم بدون ذكرابعادومساحت صادرشده است ودرسندمالكيت موخر هرچهارحدبه شارع عام زده شده است درحالي كه مالك مالكيت خودرابه سند رسمي شماره 12875مورخ 21/7/21مستندكرده است كه درآن فقط يك حدملك او به شارع محدوداست وباقي [...]

استدلال دادگاه به خارج ازمهلت بودن نظريه داوران وباتوجه به امضاآن توسط اصحاب دعوي موجه نيست

پرونده كلاسه : 72/313/13 راي شعبه 13 ديوان عالي كشور "اعتراضات وارداست زيرااولااستدلال دادگاه به خارج ازمهلت بودن نظريه مورخ 18/2/59 داوران موجه نيست زيرابه هرتقديراصحاب دعوي با اطلاع ازمتن وتاريخ آن ذيل راامضانموده وآن راپذيرفته اند،ثانيامقيدات صورتمجلس مورخ 18/3/65دادگاه به اشعارتراضي به ارجاع به داوري شخص ديگردرپرونده فعلي هيچ گونه دلالتي برآن نداردكه اصحاب [...]

رد درخواست مربوط به تعيين داور اختصاصي و داور مشترك

پرونده كلاسه : دراين پرونده درتاريخ ...تجديدنظرخواهان به طرفيت تجديدنظرخوانده به خواسته تعيين ومعرفي داوراختصاصي خوانده ازطرف دادگاه ،دادخواستي به دادگاههاي حقوقي يك ...تسليم داشته وتوضيح داده به موجب قرارداد ساختماني شماره ...10/9/63منعقده بين اينجانبان وخوانده احداث ساختماني درچهارقطعه زمين متصل به هم ومحصوربه پلاكهاي ثبتي ...ملكي اينجانبان به عهده خوانده برگزارشده است ودودستگاه عمارت [...]

تشخيص اينكه موارداعلام شده ازسوي ذينفع ميتواندازموضوعات مورداختلاف وارجاع به داوري باشديانه باهيات داوري مي باشد ودادگاه صرفا”بايد به انتخاب داورطرف ممتنع واحيانا”سرداوروصدورداورنامه اقدام نمايد

پرونده كلاسه : راي ديوان عالي كشور "تجديدنظرخواهي وكيل تجديدنظرخواهان مالاواردبه نظرمي رسد،زيرا اولااستدلال دادگاه مبني براينكه بند3قراردادمورخ 10/9/63درمساله پيش بيني فيصله اختلاف طرفي ازطريق داوري ناظربه شرايط 1و2قرارداد مزبوراست واين دوشرط باتنظيم قراردادمورخ 12/9/63سالبه به انتفاي موضوع گرديده وموضوع تصفيه حساب وحدوث اختلاف ونتيجتاضرورت ارجاع امر به داوري هم منتفي مي باشدصحيح وموجه نيست [...]