نظریه مشورتی در خصوص تعیین داور توسط دادگاه

« نظریه مشورتی منتشره در روزنامه رسمی 93/12/17 » شماره پرونده ۱۵۶۲ ـ127/ 1 ـ ۹۳ سؤال در خصوص مواد ۴۶۰ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین داور توسط دادگاه آیا رسیدگی به درخواست خواهان، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین است؟ آیا تصمیم دادگاه در تعیین داور به صورت رأی [...]

نظريه شماره 1700/7 مورخ 13/4/1378 در خصوص صلح اموال شهرداریها

سوال : با توجه به اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيا عنوان اموال عمومي در اصل مذكور ، اموال شهرداري را نيز در برمي گيرد يا خير؟ و به تعبير ديگر آيا  شهرداريها در انعقاد قراردادها و ارجاع امر به داوري مشمول اصل مزبور مي باشند يا خير؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه [...]

داور خواهان نمي تواند داور مرضي الطرفين باشد

پرونده كلاسه : 71/1081/7 راي شعبه 7 ديوان عالي كشور در اين پرونده زوجه به رفيت زوج دادخواستي به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش تقديم دادگاه نموده است 0 دادگاه به موضوع رسيدگي با اعلام ختم دادرسي چنين راي داده است : ((000زوجه نيز با صرفنظرنمودن از مهريه و نفقه خويش مصر در صدور [...]

ارجاع اختلاف به حكمين در صورتي است كه زوج متقاضي طلاق باشد نه زوجه

پرونده كلاسه : 71/1078/7 راي شعبه 7 ديوان عالي كشور (( تجديد نظرخواهي آقاي 000 از دادنامه شماره 000 14/4/71 صادره از شعبه 000 دادگاه 000 موجه است ، زيرا اولا" ارجاع اختلاف به حكمين در موردي است كه زوج متقاضي طلاق باشد نه زوجه وثانيا" دادگاه قرار ارجاع اختلاف به حكمين صادر كرده ولي [...]

ارجاع امر به داوري وظيفه شرعي و قانوني دادگاه است

پرونده كلاسه : 72/722/22 راي شعبه 22 ديوان عالي كشور (( راي : چون ارجاع امر به داوري در مانحن فيه وظيفه شرعي و قانوني دادگاه بوده و با اقدام در اين زمينه و بذل اهتمام وكوشش در اصلاح ذات البين امكان بر طرف شدن نزاع و شقاق مي باشدواز طرفي ديگر حقايق امور و [...]