راي وحدت رويه ديوان عالي كشور: تغيير كاربري اراضي زراعي با لحاظ شرايطي امكان پذير است

راي وحدت رويه ديوان عالي كشور: تغيير كاربري اراضي زراعي با لحاظ شرايطي امكان پذير است طبق راي وحدت رويه ديوان عالي كشور، تغييركاربري اراضي زراعي تا پانصد مترمربع، براي سكونت شخصي صاحبان زمين اگر با اجازه اعضاي كميسيون موضوع تبصره يك اصلاحي سال ۱۳۸۵ ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها [...]

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت هيات موضوع ماده واحده‏ قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي

    با توجه به گزارش شماره ۸۳/۷۳۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ ‏رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومي اراك مبني بر اينكه ، در خصوص تعيين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده ‏‏۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ در موارد اراضي ‏واقع در داخل محدوده قانوني شهرها، توسط شعب بيست [...]

راي شماره ۹۹۴ ـ ۹۹۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري

* تاريخ: ۱۸/۹/۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۹۹۴ـ ۹۹۵ كلاسه پرونده: ۸۴/۵۳۸ ـ ۸۸۳ مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقايان ۱ـ مرتضي نبوي ۲ـ علي ثروتي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري. مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين [...]

راي شماره ۱۴۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص وظيفه شهرداريها نسبت به افراز و تفكيك اراضي در محدوده شهرها

*   تاريخ: ۱۲/۳/۱۳۸۷ شماره دادنامه: ۱۴۸ كلاسه پرونده: ۸۷/۱۱۶ مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي رامين مرادي. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۳۱ و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف ـ شعبه سي و يكم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۱۶۸۸ موضوع شكايت آقاي سيدعباس ابراهيمي [...]

راي وحدت رويه در خصوص بند 9 ماده50 ق بودجه51

تاريخ: ۲۳/۱/۱۳۸۹ شماره دادنامه: ۴ كلاسه پرونده: ۸۹/۵ مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري. موضوع: اعمال ماده ۵۳ الحاقي به آييـن دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه‎هاي شماره ۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۴ و شماره ۱۷۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري. گردشكار : درنامه‎هاي تقديمي به عنوان رئيس ديوان عدالت اداري اعلام شده [...]