قانونگذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده482این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است،بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط میگردد،این موضوع از ارکان رای داوری محسوب میشود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقررشده؛اما در هیچ قانونی، موجه و مدلل بودن رای داوری تعریف نشده و ضمانت اجرایی هم برای آن تعیین نشده؛ به همین دلیل دکترین و رویه قضایی دراین باره دچار تردید هستند و هرکس از دیدگاه خود، تعریف و ضمانت اجرایی ارائه کرده است. بعضی موجه و مدلل نبودن رای داوری را از موارد بطلان آن دانسته وعده ای هم با تأکید برحصری بودن موارد ابطال رای داور در ماده 482قانون آیین دادرسی مدنی قائل به عدم بطلان رای غیرموجه و غیرمدلل داور هستند. به نظر میرسد که موجه و مدلل نبودن رای داوری، موجب بی اعتباری رای شده و طبعاً از موارد بطلان رای داوری است.