راي شماره : 204 – 22/07/1344

راي شوراي عالي ثبت
متعاقدين درسندرسمي ،حل اختلاف بعدي ناشي ازآن عقدرابه داوري شخص معيني ارجاع كردندودرسندقراردادقيدشدهركس بنظرداوراعتراض كند صدهزارريال وجه التزام بدهد.
براثربروزاختلاف ،داورراي دادودادگاه هم طبق آن راي اجرائيه صادر كرد.محكوم عليه راي داوربه آن عرضحال اعتراض دادومحكوم له تصديق دادگاه رابروقوع اعتراض ازجانب طرف گرفته وبه داورداداينبارداور،محكوم عليه مذكوررابه پرداخت وجه التزام محكوم كرد.
محكوم له راي اخيرداورنظربه مفادسندرسمي ازدفترخانه تنظيم كننده سندقراردادداوري تقاضاي صدوراجرائيه ثبتي كردودفترخانه ازاداره ثبت كسب دستوركردپاسخ داده شد:تعيين تكليف بادادگاه است ولي دادگاه آنرا درصلاحيت اداره ثبت دانست .
راي مورخ 22/7/44شورا:
“بطوري كه نظرداده اندمرجع رسيدگي نسبت به اعتراض به راي داوروهم چنين نسبت به خسارت كه ازبابت وجه التزام مقررشده بادادگاه صلاحيتدار است “.
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن صفحه 249
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي