کادر حرفه ای همراه با سال ها تجربه در حوزه وکالت

محمدرضا سماواتی پور

كارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

وكيل تخصصي در امور اراضی، املاك و داوری از سال ۱۳۸۷ تاكنون

محمدرضا سماواتی پور

دکتر عظیم رضائی

دكترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

وكيل تخصصی در دعاوی بانكی، مدير سابق اداره دعاوی بانك قوانين

دکتر عظیم رضائی

حمیدرضا ژیان عمرانیان

وكيل تخصصی در امور اراضی و املاك از سال ۱۳۸۷ تاكنون

مدير اسبق اداره حقوقی سازمان زمين شهری

حمیدرضا ژیان عمرانیان