صورتجلسه هیات مدیره شركت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                       با حضور كلیه / اكثریت اعضا درساعت                               مورخ                    در محل قانونی شركت  تشكیل  گردید.

الف:بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ                              در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شركت از محل                                       به مبلغ                           ریال افزایش داشت.

ب:سرمایه شركت مبلغ                             ریال منقسم به                       سهم                          ریالی با نان/ بی نام تواما” كه تماما” پراخت شده می باشد افزایش یافت..

ج:ماده                  اساسنامه شركت بشرح مذكور اصلاح می گردد.

د: به خانم / آقای                                         ( احدی از اعضای هیات مدیره یا سهامداران یا وكیل رسمی شركت) وكالت داده میشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا اعضای هیئت مدیره

1-رییس جلسه                           2-  ناظر جلسه                             3- ناظر جلسه                                         4-منشی جلسه

تذكرات:

1-دونسخه اظهارنامه ثبت شركت سهامی از اداره ثبت شركتها تهیه و پس از تكمیل نمودن آن كلیه اعضای هیات آنرا امضا و به همراه صورت جلسه هیات مدیره و صورتجلسه مجمع  عمومی فوق العاده تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

2-گواهی بانكی دایر بر پرداخت  وجه افزایش سرمایه به ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

3- اگر افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شركت می باشد لسیت مطالبات كه به تایید بازرسی یا بازرسین قانونی شركت رسیده باشد بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

4-اصل روزنامه كثیر الانتشار شركت دایر بر رعایت مواد166 و 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت بهمرا هصورت جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

5-صورت جلسه هیات مدیره دایر بر افزایش سرمایه شركت حداكثر ظرف یكماه پس از عملی شدن افزایش سرمابه تحویل اداره ثبت شركتها( در اجرای ماده لایحه اصلاحی قانون تجارت) شود.

6- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و كلیه صفحات به امضای هیات رئیسه برسد و یك نسخه آن تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

7-لیست سهامداران پس از فروش سرمایه كه به امضا آنان رسیده و هیات مدیره صحت آنرا تایید نموده باشدبهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شركتها شود.