صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                    در تاریخ                                  ساعت                         با حضور كلیه / اكثریت سهامداران در محل قانونی شركت تشكیل  و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف:در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1- خانم / آقای                                                                 به سمت رییس جلسه

2- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

3- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

4-خانم / آقای                                                                   به سمت منشی جلسه انتخاب شدند

ب: دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص نقل انتقال سهام مجمع موافقت و تصویب نمود كه:

خانم /آقای                                         با واگذاری                    سهم كلیه سهام خود به خانم /آقای                           فرزند                  به شماره شناسنامه                        متولد                             صادره از                         ساكن                                  خیابان                               كوچه                           پلاك                  كد پستی                     از شركت خارج شد.

و یا:

خانم /آقای                                         با واگذاری                    سهم كلیه سهام خود به خانم /آقای                           فرزند                  به شماره شناسنامه                        متولد                             صادره از                         ساكن                                  خیابان                               كوچه                           پلاك                  كد پستی                     تعداد سهام خود را به                          سهم كاهش داد.

امضا هیئت رئیسه:

رئیس جلسه                                 ناظر جلسه                            ناظر جلسه                          منشی جلسه                      

امضا خریدار                                                    امضا فروشنده

1-صورت جلسه در چند نسخه تنظیم وكلیه نسخ و صفحات آن به امضای هیئت رئیسه و خریدار و فروشنده برسد.

2- یك نسخه از صورتجلسه مذكور تحویل دارایی مربوطه برای محاسبه و تعیین مالیات بر نقل و انتقال شود و پس از واریز مالیات برگ مفاصا حساب مالیات بر نقل و انتقال بهمراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

3- در صورتی كه اجاره نقل و انتقال وفق اساسنامه شركت جز وظایف هیئت مدیره شركت باشد  هیئت مدیره با استفاده از نمونه صورت جلسه ضمیمه نسبت به تشكیل جلسه و تنظیم صورت جلسه  اعلام و موافقت اقدام نماید.

4-یك نسخه فتوكپی شناسنامه از سهامداران جدید بهمراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

5-در صورتی كه مجمع با حضور اكثریت سهام داران تشكیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شركت ومواد لایح اصلاحی قانون تجارت (ماده 99) الزامی است.

6-در صورتیكه كه مجمع با حضر اكثریت سهامداران تشكیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

7-نام سهام داران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یك لیست نوشته و به امضا آنها برسد وهیات رئیسه مجمع صحت آنرا تایید و به همراه صورتجلسه  تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

8-صورت جلسه حد اكثر ظرف یكماه از تاریخ تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.