صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                    در ساعت                  مورخ                 با حضور كلیه / اكثریت سهامداران در مركز تشكیل گردید.

الف:در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1- خانم / آقای                                                                 به سمت رییس جلسه

2- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

3- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

4-خانم / آقای                                                                   به سمت منشی جلسه انتخاب شدند

ب:در خصوص دستور جلسه كه تغییر نام شركت می باشد بحث و بررسی و مقرر گردید كه نام شركت  به                        تغییر یابد  و در نتیجه ماده                          اساسنامه به شرح مذكور اصلاح می گردد.

ج: به خانم / آقای                                         ( احدی از سهامداران یا مدیران یا وكیل رسمی شركت) وكالت داده میشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضا اعضای هیات رئیسه جلسه

رئیس جلسه                                ناظر جلسه                               ناظر جلسه                           منشی جلسه

تذكرات:

1- در صورتی كه مجمع با حضور اكثریت سهامداران تشكیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شركت  و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی است.

2- در صورتیكه مجمع با حضور اكثریت سهامداران تشكیل شده  اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

3- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و كلیه صفحات به امضای هیات رئیسه برسد و یك نسخه آن تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

4-قبل از تحویل صورت جلسه تغییر نام شركت به واحد پذیرش بدوا” پس از پرداخت حق الثبت به قسمت تعیین نام مراجعه و پس از اخذ نام و تایید آن توسط مسئولین اداره ثبت شركت ها ، صورتجلسه به واحد پذیرش تحویل گردد.

5- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یك لیست نوشته و به امضا آنها برسد و هیئت رییسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحیل اداره ثبت شركتها شود.