صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                    در تاریخ                                  ساعت                         با حضور كلیه / اكثریت سهامداران در محل قانونی شركت(در صورتی كه مجمع در غیر محل شركت تشكیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شركت نوشته شود) تشكیل گردید.

الف:در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1- خانم / آقای                                                                 به سمت رییس جلسه

2- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

3- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

4-خانم / آقای                                                                   به سمت منشی جلسه انتخاب شدند

ب: دستور جلسه تغییر محل شركت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه محل شركت از آدرس                           

خیابان                        كوچه                           پلاك                                كد پستی                               به آدرس                            خیابان                                 كوچه                              پلاك                             كد پستی                                  تغییر یافت و ماده                               اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم / آقای                                          احدی از مدیران یا سهامداران یا وكیل رسمی شركت وكالت داده میشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضا اعضای هیات رئیسه جلسه

رئیس جلسه                                ناظر جلسه                               ناظر جلسه                           منشی جلسه

تذكرات:

1-در صورتی كه هیئت مدیره طبق اساسنامه شركت اختیار تغییر محل را داشته باشد با تنظیم صورت جلسه هیئت مدیره نسبت به تغیر محل اقدام شود.

2-در صورتیكه تغییر محل از یك شهرستان به شهرستان دیگر باشد نام شهرستان و آدرس محل آن در آن شهرستان دقیقا” قید شود و پیگیری شود كه پرونده به شهرستان مربوطه ارسال گردد.

3- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و كلیه صفحات به امضای هیات رئیسه برسد و یك نسخه آن تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

4- در صورتی كه مجمع با حضور اكثریت سهامداران تشكیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شركت  و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت(  ماده 99) الزامی است.

5- در صورتیكه مجمع با حضور اكثریت سهامداران تشكیل شده  اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

6- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یك لیست نوشته و به امضا آنها برسد و هیئت رییسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحیل اداره ثبت شركتها شود.

7-صورتجلسه حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.