نام شركت                                             شماره ثبت                                    سرمايه ثبت شده                            ريال    در تاريخ                  ساعت                       مجمع عمومي فوق العاده شركت با حضور كليه شركا / اكثريت شركا در محل شركت تشكيل و نسبت به تغيير نام شركت اتخاذ تصميم شد.              

 

اسامي شركا                                             ميزان سهم الشركه

1-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

2-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

3-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

4-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

پس از شور و بررسي مقرر گرديد نام شركت از                            به                         تغيير يابد در نتيجه ماده                 اساسنامه بشرح مذكور اصلاح مي گردد.

به خانم/آقاي                احدي از شركا( مدير عامل و… در صورتي كه از بين شركا باشند) وكالت داده مي شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به صورتجلسه و پرداخت هزينه هاي قانوني و امضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

-خانم/آقاي                                         امضا

2-خانم/آقاي                                        

3-خانم/آقاي                                       

تذكرات:

1-در صورتيكه جلسه با حضور اكثريت شركا تشكيل شده رعايت تشريفات دعوت وفق اساسنامه يا قانون تجارت به ارائه اصول مستندات الزامي است.

2-به قسمت حسابداري ثبت شركت ها مراجعه و قبض پرداخت ثبت نام اخذ و به بانك مراجعه و مبلغ مذكور پرداخت شود سپس به واحد حسابداري مراجعه و با ارئه قبض پرداختي صورتجلسه ممهور به مهر حسابداري مي گردد.

3-چند نام را انتخاب و به واحد تعيين نام ثبت شركت ها مراجعه و يكي از نام ها توسط مسئول واحد در صورت جلسه ثبت مي شود.

4-صورت جلسه به واحد پذيرش صورت جلسات ارائه  و قبض رسيد دريافت مي شود.

5-در صورتيكه شركا اصالتا” يا ولايتا” يا وكالتا” ذيل صورت جلسه را امضا مي نمايند  لازم است با قيد عنوان اين كار صورت گيرد و در صورتي كه وكالتا” امضا مي نمايند ارائه وكالت نامه رسمي يا تصوير برابر اصل شده الزامي است.

6-در صورتيكه تعداد شركا از 12 نفر بيشتر باشند انتخاب هيات نظار  مركب از 3 نفر از بين شركا الزامي و در ابتدا صورت جلسه نام اعضاي هيات نظار نوشته شود و در ذيل صورت جلسه امضا نمايند.

7-صورت جلسه در ظرف يكماه از تاريخ تشكيل جلسه تحويل اداره ثبت شركت ها شود.