صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                    در ساعت                               مورخ                        با حضور كلیه / اكثریت سهامداران در محل قانونی شركتتشكیل گردید.

الف:در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1- خانم / آقای                                                                 به سمت رییس جلسه

2- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

3- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

4-خانم / آقای                                                                   به سمت منشی جلسه انتخاب شدند       

ب: در خصوص دستور جلسه ، تبدیل نوع شركت از سهامی خاص به مسئولیت محدود بحث و بررسی شد و النهایته تصمیم گرفته شد كه نوع شركت به مسئولیت محدود تغییر یابد.

ج:اساسنامه جدید در                                ماده                             تبصره   تصویب و به امضا كلیه شركا رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

د: دو برگ تقاضا نامه و دو برگ شركت نامه  تنظیم و به امضا كلیه شركا رسید.

ه: سرمایه شركت مبلغ                                            ریال می باشد اسامی شركا و میزان سهم الشركه آنان به شرح زیر می باشد

1-خانم / آقای                                        دارای                                             ریال سهم الشركه        

2-خانم / آقای                                        دارای                                             ریال سهم الشركه        

3-خانم / آقای                                        دارای                                             ریال سهم الشركه        

4-خانم / آقای                                        دارای                                             ریال سهم الشركه        

و: اعضای هیئت مدیره انتخاب بشرح زیر میباشند.

1-خانم / آقای                                       2- خانم /آقای                                      3-خانم / آقای

ز:سمت اعضای هیئت مدیره بشرح زیر می باشد.

1-     خانم / آقای                                    به سمت رئیس هیئت مدیره

2-     خانم / آقای                                    به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

3-     خانم / آقای                                    به سمت رئیس مدیر عامل

ح:حق امضا كلیه اوراق و اسناد تعهد آور شركت با امضا مشترك خانم / آقای                             همراه با مهر شركت و اوراق عادی و اداری به امضا  خانم / آقای                      همراه با مهر شركت معتبر است.

ی: به خانم / آقای                                          (احدی از شركا یا اعضای هیات مدیره یا وكیل رسمی شركت )وكالت داده میشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا اعضای هیئت رییسه:   1-رئیس جلسه

                                         2-ناظر جلسه

                                         3-ناظر جلسه

                                         4-منشی جلسه

امضای اعضای هیئت مدیره:

1-رئیس هیئت مدیره                                      2-نایب رییس هیئت مدیره                                    3-مدیر عامل

تذكرات:

1-دونسخه اساسنامه شركت  با مسئولیت محدود تهیه و ذیل تمام صفحات به امضا كلیه شركا رسیده و به انضمام صورت جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

2-دو برگ تقاضانامه و دو برگ شركتنامه تنظیم وبه امضا كلیه شركا برسد و به ضمیمه صورت جلسه  تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

3-در صورتی كه شركت سهامی خاص قصد تبدیل نوع دارد سرمایه تعهدی خود را نپرداخته قبل از تحویل نوع نسبت به پرداخت سرمایه تعهدی و ارائه گواهی لازم به اداره ثبت ثبت شركتها اقدان نماید.

4- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و كلیه صفحات به امضای هیات رئیسه برسد و یك نسخه آن تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

5- در صورتی كه مجمع با حضور اكثریت سهامداران تشكیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شركت  و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت(  ماده 99) الزامی است.

6- در صورتیكه مجمع با حضور اكثریت سهامداران تشكیل شده  اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

7– نام شركا و میزان سهم الشركه آنان در یك لیست نوشته و به امضا آنان برسد و به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شركتها شود.

8-صورتجلسه حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.