نام شركت                                             شماره ثبت                                    سرمايه ثبت شده                            ريال       در تاريخ                         ساعت                       مجمع عمومي فوق العاده شركت با حضور كليه شركا / اكثريت شركا در محل شركت تشكيل و نسبت به تغيير نوع شركت اتخاذ تصميم شد.              

    نام شركا                                             ميزان سهم الشركه

1-خانم/آقاي                             داراي                       ريال سهم الشركه

2-خانم/آقاي                             داراي                       ريال سهم الشركه

3-خانم/آقاي                             داراي                       ريال سهم الشركه

4-خانم/آقاي                             داراي                       ريال سهم الشركه

پس از بحث . بررسي مقرر گرديد كه الف: نوع شركت از مسئوليت محدود به سهامي خاص تبديل گردد و دو برگ اظهارنامه ثبت شركت سهامي خاص تنظيم و امضا شد و همچنين اساسنامه جديد مشتمل بر                             ماده                 تبصره به تصويب رسيد و ذيل تمام صفحات امضا و جايگزين اساسنامه قبلي شد.

ب:سرمايه شركت مبلغ                   ريال منقسم به تعداد                        سهم ريالي با نام(يابي نام) كه تماما” پرداخت شده مي باشد در نتيجه پس از تبدبل ؛ليست سهام داران و سهم آنها بشرح ذيل است.

نام شركا                                    ميزان سهم

1-خانم /آقاي                               داراي                         سهم                             ريالي

2-خانم/آقاي                               داراي                         سهم                             ريالي

3- خانم /آقاي                               داراي                         سهم                            ريالي

4-خانم /آقاي                               داراي                         سهم                             ريالي

ج:خانم ها/آقايان                          و                               و                           به سمت اعضاي هيات مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند و با امضا ذيل اين صورتجلسه قبولي سمت خود را اعلام مي نمايند.

محل امضا

د:خانم/ آقاي                                  به سمت بازرس اصلي و خانم /آقاي                   به سمت بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب و با امضاي ذيل صورت جلسه قبولي خود را اعلام نمودند.

ه:روزنامه كثيرالانتشار                       جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد.

كليه سهام داران به خانم /آقاي                        احدي از سهام داران يا وكيل رسمي شركت وكالت دادند كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به پرداخت حق الثبت و امضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

نام سهامداران                                          تعداد سهام

1-     خانم /آقاي                                 داراي                            سهم                                    امضا

2-     خانم /آقاي                                 داراي                            سهم     

3-     خانم /آقاي                                 داراي                            سهم

 

تذكرات

1-دو برگ اظهارنامه ثبت شركت سهامي تهيه و به امضا كليه سهامداران برسد و ضميمه صورت جلسه تحويل اداره ثبت شركت ها شود .

2- دو جلد اساسنامه تهيه و ذيل تمام صفحات به امضا كليه سهام داران برسد و ضميمه صورت جلسه تحويل اداره ثبت شركت ها شود.

3-در صورتيكه بازرسان جز (شركا قبلي)سهام داران نباشند فتوكپي شناسنامه آنها به ضميمه صورت جلسه تحويل اداره ثبت شركت ها شود.

4-صورت جلسه هيئت مديره اي داير بر انتخاب اعضاي هيئت مديره (رئيس هيات و نايب رئيس و مدير عامل) و دارندگان حق امضا تنظيم و به امضا تمامي اعضا برسد و ضميمه صورت جلسه مجمع تحويل اداره ثبت شركت ها شود.

5- در صورتيكه جلسه با اكثريت شركا تشكيل شده باشد رعايت دعوت شركا وفق اساسنامه شركت يا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامي است.

6-شركا اصالتا” يا وكالتا” يا ولايتا” نام خود را همراه با ذكر سمت و ميزان سهم الشركه در صورت جلسه نوشته و امضا نمايند.در صورتيكه وكالتا” امضا مي نمايند ارائه كارت نامه رسمي( اصل يا رونوشت برابر اصل شده) الزامي است

7- در صورتيكه تعداد شركا از 12 نفر بيشتر باشد  انتخاب هيات نظار مركب از سه نفر الزامي و در ابتدا صورتجلسه نام اعضاي هيات نظار نوشته شده و ذيل صورت جلسه را امضا نمايند

8- تمام شركا ذيل تمام صفحات صورت جلسه را امضا نمايند

9- صورت جلسه در 2 يا چند نسخه تهيه و تمام آنها امضا و يك نسخه به اداره ثبت شركتها ارائه شود.

10-صورت جلسه ظرف مدت يك ماه از تاريخ تشكيل جلسه تحويل اداره ثبت شركت ها شود