نام شركت                                             شماره ثبت                                    سرمايه ثبت شده                            ريال صورت جلسه مجمع عمومي عادي (يا عادي به طور فوق العاده) شركت در تاريخ                        ساعت                   كليه شركا/ اكثريت شركا تشكيل و نسبت به انتخاب اعضاي هيئت مديره ( يا ترميم تعداد اعضاي هيات مديره) بشرح ذيل اتخاذ تصميم شد.

اسامي شركا                                             ميزان سهم الشركه

1-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

2-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

3-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

4-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

با توجه به (انقضاي مدت ماموريت مديران يا استعفاي مدير يا مديران با عزل بعضي از مديران يا خروج بعضي از مديران  از شركت يا عوامل ديگري كه باعث تجديد و انتخاب مديران مي شود ذكر گردد.

1-     خانم /آقاي

2-     خانم /آقاي

3-     خانم / آقاي

به سمت اعضاي هيئت مديره شركت براي مدت                 سال (يا بمدت نامحدود) انتخاب وبا امضا ذيل صورت جلسه قبولي خود را اعلام مي نمايند.

به خانم /آقاي                          احدي از شركا يا وكيل رسمي شركت وكالت داده ميشود كه ضكن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق النسب و امضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

1-خانم / آقاي                           امضا

2-خانم /آقاي

3-خانم /آقاي

1-     پس از تنظيم صورت جلسه فوق نسبت به تنظيم صورت جلسه هيئت مديره بشرح نمونه پيوستي اقدام شود.

2-              مدت ماموريت در شركت هاي با مسئوليت محدود هم مي تواند مقيد به زمان و هم ميتواند نامحدود باشد. بنابراين به اين نكته با توجه به اساسنامه شركت توجه شود.

3-     در صورتي كه يكي از مديران سهم الشركه خود را مستقل نمود و از شركت خارج شد و يا از سمت خود استعفا دارد بايستي صورت جلسه فوق تنظيم و مديري به جاي فرد خارج شده يا مستعفي انتخاب شود.

4-     در صورتيكه جلسه با حضور اكثريت شركا تشكيل شده رعايت تشريفات دعوت وفق اساسنامه يا قانون تجارت به ارائه اصول مستندات الزامي است.

5-     شركا اصالتا” يا وكالتا” يا ولايتا” نام خود را همراه با ذكر سمت و ميزان سهم الشركه در صورت جلسه نوشته و امضا نمايند.در صورتيكه وكالتا” امضا مي نمايند ارائه كارت نامه رسمي( اصل يا رونوشت برابر اصل شده) الزامي است

6-     در صورتيكه تعداد شركا از 12 نفر بيشتر باشد  انتخاب هيات نظار مركب از سه نفر الزامي و در ابتدا صورتجلسه نام اعضاي هيات نظار نوشته شده و ذيل صورت جلسه را امضا نمايند.

7-     تمام شركا ذيل تمام صفحات صورت جلسه را امضا نمايند.

8-     صورت جلسه در 2 يا چند نسخه تهيه و تمام آنها امضا و يك نسخه به اداره ثبت شركتها ارائه شود

9-     صورت جلسه ظرف مدت يك ماه از تاريخ تشكيل جلسه به اداره ثبت شركت ها تحويل شود.