آگهی دعوت سهامداران شركت                                      سهامی خاص ثبت شده به شماره                         جهت تشكیل مجمع عمومی عادی

بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده كه در ساعت                                  مورخ                                 در آدرس  تهران                                   خیابان                                   كوچه                          كد پستی                                               تلفن                                  تشكیل می گردد حضور بهمراه رسانند.

دستور جلسه:

1-     انتخاب اعضای هیات مدیره

2-     انتخاب بازرسین

3-     انتخاب روزنامه كثیر الانتشار شركت

4-     تصویب تراز و حساب سود و زیان سالانه و تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسین

 

 

هیات مدیره شركت