آگهی دعوت سهامداران شركت                                 سهامی خاص ثبت شده به شماره                            جهت تشكیل مجمع عمومی فوق العاده.

بدین وسیله از كلیه سهامداران شركت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العادع كه در ساعت                           مورخ                        در آدرس تهران                               خیابان                             كوچه                          كد پستی                       تلفن                      تشكیل می گردد حضور بهمرا ه رسانند.

دستور جلسه

1-تغییر محل شركت

2-تغییر موضوع شركت

3-تغییر یا اصلاح اساسنامه

4-افزایش سرمایه شركت

5-كاهش سرمایه شركت

6-انحلال شركت

7-تغییر نام شركت

8-تاسیس شعبه شركت

 

هیات مدیره شركت