تاریخ 22/1/91

شماره 66/7

پرونده 2002-139-90

 سوال

آقاي«الف« به موجب قرارداد در مقابل آقاي «ب «متعهد به احداث بنا با شرايط و اجرت معين مي گردد ضمن قرارداد شرط مي شود كه در صورت بروز اختلاف راجع به قرارداد آقاي« الف« به عنوان داور اقدام به فصل خصومت نمايد با توجه به اينكه آقاي «الف« مصداق ثالث نمي باشد آيا شرط داوري مزبور و تبعا انتخاب ايشان به عنوان داور صحيح است؟

متن نظریه

مستفاد از ماده 454 قانون آئين دادرسي در امور مدني و بند 2 ماده 469 همان قانون تعيين يكي از طرفين در فرض پرسش بعنوان داور منتخب صحيح نيست و ذي نفع نمي تواند بعنوان داور تعيين شود.

کد: 16984