نظریه شماره 2972/7 مورخ 30 / 5 / 1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد ماده 489 باب هفتم از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:

با عنایت به ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه طرفین حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده باشند ولی رأی داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده 489 باشد به استناد ماده 490 همین قانون، ذی نفع می تواند نسبت به آن اعتراض نماید.