نظريه 700/7-14/4/1378 اداره حقوقي دادگستري: الف-به صراحت اصل 139 ق .ا. كه صلح دعاوي و يا ارجاع آن به داوري در اموال عمومي را مثل اموال دولتي ، موكول به تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس مي داند صلح و يا ارجاع دعاوي به داوري در مورد اموال شهرداري هم موكول به تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس است.

ب-چنانچه بدون رعايت اصل 139 ق.ا شرط داوري در قراردادهاي منعقده  توسط شهرداريها  درج شود شرط باطل بوده  و اثري بر آن بار نيست( اين نظريه مربوط به قبل از تصويب ق.آ.م 1379 مي باشد)

2-به موجب ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 ، رسيدگي و اظهار نظر و اتخاذ تصميم در خصوص  شكايت اشخاص حقيقي وحقوقي از هر يك از تصميم ها  در امر واگذاري سهام  موضوع ماده  9 به بعد قانون در صلاحيت هيات  داوري مركب از هفت نفر ، پنج نفر از متخصصان  امور اقتصادي  ، مالي ، بازرگاني ، فني و حقوق ، رئيس اتاق تعاون و رئيس اتاق بازرگاني  و صنايع و معادن  مي باشد . راي هيات داوري  قابل اعتراض در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد مي باشد.

3-اصل 139 ق.ا صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي  يا ارجاع آن به داوري  در هر مورد ، موكول به تصويب هيات  وزيران است  و بايد به اطلاع مجلس برسد . در مواردي كه طرف  دعوي خارجي باشد  و درمواردي مهم  داخلي بايد  به تصويب مجلس  نيز برسد . موارد مهم را قانون تعيين مي كند.