نظريه 6852/7-12/9/1383 اداره حقوقي دادگستري: منظور از هيات مندرج در ماده 456 ق.آ.د.م  1379  با توجه به سياق عبارت هيات داوران است و لذا قابل تسري به دادگاه هاي خارجي هر چند كه با تعدد  قاضي تشكيل شده باشند نيست.