نظريه 5934/7- 15/11/ 1369 اداره حقوقي دادگستري: با قبول استحقاق داور به دريافت دستمزد داوري در صورت استنكاف از پرداخت حق الزحمه داوري توسط اصحاب دعوي ذي نفع بايد از طريق مراجع قضايي در مقام مطالبه آن بر آيد.