نظريه 5881/7- 15/9/ 1378  اداره حقوقي دادگستري: حضور طرفين در دادگاه بدون ايراد به اينكه داور مرضي الطرفين براي فصل  اختلافات تعيين نموده اند بر عدول  از ارجاع امر به داوري  دلالت دارد.