نظريه 3483/7- 1/6/1373 اداره حقوقي دادگستري:  ابلاغ راي داوري  و صدور اجراييه و تقاضاي  ذي نفع پيامد  صدور راي داوران  است و طرح دعوي  ماهيتي  تلقي نمي گردد  و متضمن اتخاذ  تصميم قضايي نمي باشد.