نظريه 2421/7-1/4/1383 اداره حقوقي  دادگستري: چنانچه در قرارداد ، طرفين ملزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف به دادوري مراجعه نمايند ،  اما قبل از مراجعه به داوري طرفين در دادگاه عمومي مبادرت  به طرح دعوي نمايند دعوي مطروحه قانونا” قابليت استماع ندارد.