نظريه 2198/7-27/5/1381 اداره حقوقي دادگستري: در صورتي كه مقررات زمان تنظيم قرارداد داوري ، موجد يك حق مكتسب براي يكي از طرفين باشد  قانون موخر التصويب  مثل ق.آ.دم 1379 نمي تواند نافي آن باشد ، مثلا” هر گاه امري در قانون زمان تنظيم قرارداد  داوري قطعي يا قابل تجديدنظر بوده ولي حكم آن در قانون بعدي  بر عكس باشد با اينكه قانو ن قبلي منسوخه است مع الوصف به موجب  تبصره ماده 458 قانون ياد شده به جهت رعايت حق مكتسبه ناشي از قانون سابق آن صرفا” از آن جهت ، بايستي به جهت قانون سابق توجه شود.هر چند كه در رسيدگي به موضوع آن حق بر طبق قواعد شكلي قانون موخر التصويب  عمل خواهد شد.