نظريه 161/7-27/1/1372 اداره حقوقي دادگستري: 

هر چند در ماده  490  ق.ا.دم  1379  از درخواست نام برده  شده است  لكن اين اقدام  با تقديم دادخواست  اعتراض به تعداد طرف راي داور به اضافه يك نسخه موافق مقررات مربوط به تقديم دادخواست صورت ميگيرد.