نظريه 10253 /7- 16/12/1382 ادار ه حقوقي دادگستري:  در مورد در خواست  ابطال راي داور  چنانچه دادگاه  راي داوري  را ابطال نموده  و خواسته دعوي منحصرا”  ابطال راي  داور باشد  براي دادگاه  وظيفه ديگري  متصور نيست  و بايد براي رسيدگي  به ماهيت دعوي   مجددا” درخواست داده شود.