با ارجاع اختلاف به داوری انجام داوری براساس مقررات مذکور در قرارداد داوری یا قوانین موضوعه،

هیأت داوران باید پس از صدور رأی چنانچه برای ابلاغ آن روش خاصی توافق نشده باشد، رأی داوری را

به دفتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری تسلیم نمایند و دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی و رونوشت

گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال دارد در نتیجه چون با صدور و اعلام رأی،

داوران از داوری فارغ شده اند، اعلام نظر بعدی یکی از داوران که به منظور عدول از رأی صادره باشد،

وجاهت قانونی ندارد.