اجرائیه تابع مقررات اجراء احکام مدنی مصوب سال 1356 است که از جمله این مقررات رعایت ماده

158 آن قانون درمورد اخذ هزینه های اجرائی از محکوم علیه است.