نظريه شماره 5410/7 مورخ 20/7/87 در خصو ص ماده 469 با توجه به قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و … مصوب 1337 قائم مقام یا متصدی یکی ازپست های سازمانی سازمان یا شرکت دولتی طرف دعوی نمی تواند در آن دعوی حکمیت و داوری نماید.