در صورتی که ارجاع به داوری براساس توافق قبلی و پیش از مراجعه به محکمه باشد دفتر دادگاهی که

صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد با دریافت رأی داوری اصل آن را بایگانی نموده و رونوشت را

جهت ابلاغ به اصحاب دعوی به دستور دادگاه با همان ضوابطی که برای حکم دادگاه وجو د دارد ارسال

می نماید و در این خصوص اخذ وجه و هزینه ای تجویز نشده است و دادگاه در مورد ابلاغ و اجراء رأی داور نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و از طریق درخواست کتبی ذی نفع جریان پیدا می کند.