نظريه اداره حقوقي

سوال: هر گاه بر طبق اساسنامه شركتي اختلافات به داوري ارجاع شود و داوران نظر خود را اظهار نمايند آيا مي توان آن نظر را اجرا نمود يا نه؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :

در مورد تقاضا و صدور اجرائيه بر مبناي راي داوران و نحوه ي عمل دادگاه ( مواد 661 و 662 قانون آيين دادرسي مدني ) صريحا” تكليف  كرده است و ابهامي در اين خصوص وجود ندارد  بنابراين چنانچه  در مهلت قانوني مقرر در ماده 666 قانون مذكور ابطال راي داوري درخواست نشود صدور اجراييه تكليف است  و مفاد اين راي مطابق مقررات  اجراي احكام مدني به مرحله ي اجرا در خواهد آمد  و در مواردي كه موضوع راي داوري معين نباشد ماده 28 قانون اجراي احكام مدني تعيين تكليف كرده است.

در نظريه رسيدگي كه از اداره حقوقي صادر شده آمده است:

تعيين داور و يا حتي صلح و سازش مانع از اين است كه در ظرف مدت قانوني به راي داور اعتراضي شود و ماده 665 قانون آيين دادرسي مدني شامل موردي هم كه داور حق صلح و سازش داشته است مي شود و داور  را نمي توان مصدق محسوب داشت.