مقالات تخصصی من

یادداشت های صنفی و اجتماعی من

 • امضاء رئيس جمهوری، تشريفاتی يا تكليفی ؟
 • انتشار عكس متهمان در مطبوعات برخلاف قانون اساسی است
 • افزايش نرخ خدمات قضائی در قوه قضائيه داراي آثار تورمی شديد در جامعه خواهد بود
 • برداشتی تازه از استقلال وكيل
 • به بهانه بهانه‎جويی ما
 • حق الوكاله ده ميلياردی: تصور يا توهم
 • يك خاطره و يك نتيجه
 • برداشتی تازه از استقلال وكيل
 • تراژدی شهر شلوغ    سياستمداران، محيط زيست و حقوق       جغد ها يا آدم ها

 • دو درس از يك دادگاه
 • واگويه‎های پيش از انتخابات
 • ميراث سياست
 • ضرورت يا عدم ضرورت تشكيل كميسيون‎های جديد
 • قضات نبايد دستخوش احساسات شده و اصل بی‎طرفی را رها نمايند
 • ضرورت كميسيون طرح و برنامه در حال و هوای بی‎برنامگی
 • آقايان، تفتيش عقايد ممنوع
 • نقدی بر حواشی پس ازانتخابات اتحاديه