محمدرضا سماواتی پور

محمدرضا سماواتی پور

كارشناس حقوق قضایی از دانشگاه شهيد بهشتی
كارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
  • وكيل تخصصي در امور اراضی، املاك و داوری از سال ۱۳۸۷ تاكنون
  • نويسنده كتاب نگرش كاربردی بر قانون افراز و فروش املاك مشاع
  • نویسنده کتاب جستاری بر داوری و رويه قضایی حاكم بر آن
  • نویسنده كتاب بررسی تاريخی و حقوقی اراضی موات
  • نويسنده مقالات ضرورت تسليم رای در مدت داوری، تبيين جايگاه اصول و تشريفات دادرسی در داوری