صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(یا عادی بطور فوق العاده) شركت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                            

                     در تاریخ                         ساعت                     با حضور كلیه / اكثریت سهامداران در محل قانونی شركت( اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شركت تشكیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشكیل گردید.

الف:در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1-خانم /آقای                                         به سمت رییس جلسه

2-خانم /آقای                                         به سمت ناظر جلسه

3-خانم /آقای                                         به سمت ناظر جلسه

4-خانم / آاقای                                      به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب:در خصوص دستور جلسه ‍1-انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین 3-انتخاب روزنامه كثیر الانتشار 4-تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب 1- اعضای هیئت مدیره عبارتند از خانم /آقای                                 خانم / آقای                                    خانم /آقای                  

برای مدت دو سال انتخاب و با امضا ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام میدارند.

ب 2-با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای                              به سمت بازرس اصلی و خانم / آقای               

                     به سمت بازرس علی البدل برای مدت یكسال مالی انتخاب شدند.

ب 3-روزنامه كثیر الانتشار                         جهت نشر آگهی های شركت انتخاب شد.

ب 4-پس از قرائت گزارش بازرسی قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شركت منتهی به سال                        مورد تصویب قرار گرفت.

ج:به خانم / آقای                    احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وكیل رسمی شركت وكالت داده میشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیئت رییسه

رییس جلسه                                 ناظر جلسه                            ناظر جلسه                               منشی جلسه                              

امضا  اعضای هیئت مدیره:

1-                           2-                              3-                             4-

امضا بازرسین                                          بازرس اصلی                                      بازرس علی البدل

1-در صورتیكه دستور جلسه برای مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده موارد انتخاب هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه و تصویب تراز و حساب سود و زیان و یا یك یا دو مورد از آنها باشد می توانید از نمونه صورت جلسه استفاده و در دستور جلسه موارد مورد نیاز درج شود.

2- نیازی به انتخاب روزنامه كثیر الانتشار در هر مرجعی نمی باشد و تا زمانی كه قصد تغییر روزنامه را ندارید همان انتخاب اولیه دارای اعتبار می باشد.

3-زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشكیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.

4- اعضای هیئت مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام  می نمایند و همچنین می توانند طی نامه ای جداگانه قبولی خود را اعلام نماید این برگها باید به ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

5-چنانچه در نظر باشد رییس هیات مدیره و مدیر عامل شركت  یك نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب 3/2 اعضای مجمع برسد.

6-صورتجلسه هیئت مدیره با استفاده از نمونه ضمیمه در خصوص تعیین سمت اعضای هیات مدیره و تعیین دارندگان حق امضا تنظیم شود.

7-صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و كلیه صفحات به امضای هیات رئیسه برسد و یك نسخه آن تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

8-در صورتی كه مجمع با حضور اكثریت سهامداران تشكیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شركت  و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت(  ماده 99) الزامی است.

9-در صورتیكه مجمع با حضور اكثریت سهامداران تشكیل شده  اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

10- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یك لیست نوشته و به امضا آنها برسد و هیئت رییسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحیل اداره ثبت شركتها شود.

11-صورتجلسه حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.