وایپو در سال 1994 مبادرت به تاسیس «مرکز سازش و داوری وایپو» نمود.این مرکز به عنوان یک نهاد اجرایی وابسته به «دبیرخانه وایپو» از اکتبر 1994 کار خود را رسما در ژنو آغاز کرد.این مرکز چهار نوع خدمات برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ارائه می کند :کارشناسی،؛سازش؛داوری سریع؛ و داوری.به این جهت مرکز چهاردسته مقررات را تنظیم کرده است :«مقررات تشخیص کارشناسی وایپو» ، «مقررات سازش وایپو»، «مقررات داوری سریع وایپو» و «مقررات داوری وایپو» .