رسیدگی به ماهیت دعوی پس از ابطال رای داور- دکتر جواد واحدی