با توجه به گزارش شماره ۸۳/۷۳۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ ‏رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومي اراك مبني بر اينكه ، در خصوص تعيين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده ‏‏۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ در موارد اراضي ‏واقع در داخل محدوده قانوني شهرها، توسط شعب بيست و يكم و سي و هشتم ‏ديوان عالي كشور ، طي پرونده‌هاي كلاسه ۳/۱۶۷۸ و ۱۹/۱۵۸۶ آراء ‏مختلف صادر گرديده است ، لذا جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۵/۱۵ وحدت رويه، راس ‏ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ به رياست رئيس ‏ديوان عالي كشور و با حضور دادستان كل كشور و شركت اعضاي ‏شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي ‏از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده ‏درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور ، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره۶۹۷ ـ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ منتهي گرديد.

بسمه‌تعالي
الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف۸۵/۱۵ وحدت رويه، راس ‏ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ‏ديوان عالي كشور و با حضور آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي ‏شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي ‏از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده ‏درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ‏مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره۶۹۷ ـ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ منتهي گرديد.‏
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي‌رساند: براساس گزارش شماره ۸۳/۷۳۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ ‏رئيس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومي اراك از شعب بيست و يكم و سي و هشتم ‏ديوان عالي كشور نسبت به تعيين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده ‏‏۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ در موارد اراضي ‏واقع در داخل محدوده قانوني شهرها، طي پرونده‌هاي كلاسه ۳/۱۶۷۸ و ۱۹/۱۵۸۶ آراء ‏مختلف صادر گرديده است كه جريان امر به شرح ذيل منعكس مي‌گردد:‏
‏۱ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه ۳/۱۶۷۸ شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور، ‏آقاي غلام‌رضا شهرجردي فرزند علي حسن به راي كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت و ‏بهره‌برداري از جنگلها، در مورد ملّي بودن پلاك۱۳۶۳ فرعي از ۲ اصلي حومه بخش ۲ ‏اراك در كميسيون ماده واحده اراضي اختلافي موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضي ‏كميسيون در تاريخ ۳۰/۹/۱۳۷۸ طي پرونده ۷۸/۴۸۳ به لحاظ اينكه اراضي معترض‌عنه ‏در محدوده قانوني شهر واقع گرديده و صلاحيت كميسيون در رسيدگي به اعتراضات ‏صرفاً مربوط به اراضي خارج از محدوده قانوني شهر مي‌باشد، از خود نفي صلاحيت نموده ‏و پرونده را به دادگستري اراك ارسال داشت. موضوع جهت رسيدگي و اظهارنظر به شعبه ‏هشتم دادگاه عمومي اين شهرستان ارجاع و اين شعبه نيز طي دادنامه ۸۳/۱۱۶۴ مورخ ‏‏۱۵/۱۰/۱۳۸۳ مستنداً به مقرّرات ماده ۹ آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين ‏تكليف اراضي اختلافي مصوب۱۶/۷/۱۳۷۳ و راي وحدت رويه قضايي شماره۶۰۱ ـ۲۵/۷/۱۳۷۴ ‏هيات عمومي ديوان عالي كشور و اينكه مراجع قضايي صرفاً به اعتراض نسبت به راي قاضي ‏كميسيون، صلاحيت رسيدگي دارند و عدم صلاحيت صادره از ناحيه قاضي ماده واحده در ‏اين خصوص، يك مرحله حق اعتراض به تشخيص منابع طبيعي را از معترض سلب ‏مي‌نمايد، خود را صالح به رسيدگي ندانسته و با اعتقاد به شايستگي كميسيون ماده واحده ‏قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي، پرونده را براي تعيين مرجع صالح در اجراي ماده ۲۸ ‏قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.‏
پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر قانوني به شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور ‏ارجاع گرديده كه طي دادنامه ۹۹۲ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ به ترتيب ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: ‏‏«…….. خواسته خواهان اعتراض به راي كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از ‏جنگلها مي‌باشد كه به صراحت بيان مقنن در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي ‏اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، هيات موضوع ماده مزبور تنها ‏به اعتراض زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تاسيسات در خارج از ‏محدوده قانون شهرها و حريم روستاها، سازمانها و موسسات دولتي رسيدگي مي‌نمايد و ‏صلاحيت عام دادگستري مطابق آراء وحدت رويه ۴۰ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۶۰، ۵۱۶ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۶۷ ‏و ۵۶۸ ـ ۱۹/۹/۱۳۷۰ اقتضاء دارد كه به دعوي مطروح در مورد اعتراض به راي كميسيون ‏مزبور در دادگستري رسيدگي شود و اصل بر عدم صلاحيت ساير مراجع مي‌باشد و بيان ‏مقنن در اين مورد صريح بوده و جايي براي اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نيست ‏و استدلال ذكر محدوده مزبور قيد غالب بوده يا استناد به اصل استصحاب يا تمسّك به سلب ‏حقوق مكتسبه و اينكه اثبات شيئي نفي ماعدي نيست، در مانحن فيه فاقد توجيه حقوقي ‏و قانوني است، بلكه به حكم راي وحدت رويه شماره ۶۵۵ ـ ۲۷/۹/۱۳۸۰ دادگستري ‏مرجع رسمي تظلّمات و رسيدگي به شكايات است و صلاحيت مراجع غير دادگستري، ‏صلاحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمي‌نمايد، كما اينكه استناد به راي وحدت ‏رويه شماره ۶۰۱ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۴ كه موضوع آن تنها در مورد عنوان شكايت از راي قاضي ‏موضوع ماده واحده مي‌باشد نه چيز ديگر كه براساس آن شكايت از راي مزبور ‏تجديدنظرخواهي محسوب نمـي‌شود، نيز كافي در مقام نمي‌باشد، كما اينكه تمسّك ‏به آيين‌نامه‌هاي اجرايي كافي براي سلب صلاحيت دادگستري نيست، لذا در اجراي ماده ۲۸ ‏قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دادنامه۱۱۶۴ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ ‏مخدوش تشخيص و نقض مي‌گردد. پرونده جهت رسيدگي به شعبه هشتم محاكم عمومي ‏اراك اعاده مي‌گردد.‏
‏۲ـ طبق محتويات پرونده ۱۹/۱۵۸۶ شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور، آقاي ‏قاضي هيات مربوط به قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون ‏جنگلها و مراتع در شهرستان اراك در مقام رسيدگي به اعتراض آقاي رمضانعلي كرمي ‏نسبت به ملّي اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضي پلاك۳۹۶۷ ‏قطعه ۷۶۴ بخش يك اراك به شرح راي مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ به اعتبار اينكه رسيدگي ‏هيات موضوع قانون فوق‌الذكر راجع است به اراضي و باغات و تاسيسات خارج از محدوده ‏قانوني شهرها و حريم روستاها، در صورتي كه قطعه زمين موضوع اعتراض آقاي رمضانعلي ‏كرمي مطابق نقشه ارائه شده از طرف كارشناس نقشه‌بردار در همسايگي نيروي انتظامي ‏اراك و داخل در محدوده قانون شهر اراك مي‌باشد و بررسي اعتراض نسبت به اراضي ‏داخل شهرها و روستاها در حيطه صلاحيت اين هيات نمي‌باشد، قرار عدم صلاحيت ‏به شايستگي محاكم عمومي دادگستري شهرستان اراك صادر نموده و پرونده را به دادگستري ‏شهرستان اراك فرستاده كه در تاريخ ۳۱/۵/۱۳۸۳ به شعبه هشتم دادگاه عمومي شهرستان ‏مزبور ارجاع و پرونده به كلاسه ۸۳/۵۹۴ ـ ۸ ثبت شده و دادگاه مزبور در تاريخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ ‏در وقت فوق‌العاده خـتم رسيـدگي اعلام و به شرح راي مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ خلاصتاً ‏به شايستگي هيات ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ‏‏۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها، قرار عدم صلاحيت صادر و در اجراي ماده ۲۸ ‏قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده را به ديوان عالي ‏كشور ارسال و به شعبه سوم ديوان عالي كشور كه متعاقباً به شعبه سي و هشتم تبديل ‏شده است ارجاع و به شرح زير به صدور دادنامه ۵۱۳ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۳ منتهي گرديده است:‏
‏« مطابق ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ ‏قانون جنگلها و مراتع، زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تاسيسات ‏در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستاها كه به اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و ‏بهره‌برداري از جـنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض ‏داشته باشند، مي‌توانند به هيات مذكور در ماده واحده اشعاري مراجعه نمايند و اين ‏مطلب كه بعداً زمين و يا باغ در محدوده شهر قرار گيرد، با لحاظ اطلاق تبصره۲ ذيل ماده ‏واحده و راي شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري و ماده ‏‏۲۰ قانون ديوان عدالت اداري موجب زوال صلاحيت هيات مذكور نيست، بنابراين با توجه ‏به ماده ۱۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اينكه رسيدگي ‏به اعتراض نسبت به مطلق راي كميسيون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از ‏جنگلها و مراتع كشور از حيطه صلاحيت عام دادگاههاي عمومي خروج موضوعي داشته ‏است، بنابراين در اجراي ماده۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور ‏مدني، با تشخيص صلاحيت هيات موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي….. ‏مصوب شهريور ماه ۱۳۶۷ مستقر در شهرستان اراك، حل اختلاف مي‌نمايد…..».‏
بنا به مراتب فوق نظر به اينكه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بيست و ‏يكم و سي و هشتم ديوان عالي كشور، در تعيين مرجع صلاحيت‌دار رسيدگي كننده ‏به اعتراض اشخاص نسبت به راي كميسيون ماده۵۶ قانون فوق‌الاشعار، در مواردي كه ‏اراضي مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته باشد، آراء مختلف صادر گرديده است، ‏لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، ‏تقاضاي طرح موضوع را براي صدور راي وحدت رويه قضايي دارد.‏
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
ج: نظريه دادستان كل كشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف ۸۵/۱۵ هيات عمومي ديوان عالي ‏كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم ۲۱ و ۳۸ ديوان عالي كشور نسبت به تعيين ‏مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از ‏جنگلها و مراتع كشور در مورد اراضي واقع در محدوده قانوني شهرها با توجه به گزارش ‏تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.‏
با توجه به مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب۱۳۶۴ ‏و ماده۲ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب ۱۳۷۱، ‏تشخيص منابع ملّي و مستثنيات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد كشاورزي ‏و سازمان جنگل‌باني و منابع طبيعي) است، معترضين به تصميمات مراجع مذكور به تجويز ‏تبصره۱ ماده۲ اخيرالذكر به هيات مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ‏اجراي ماده۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مراجعه نمايند و به موجب تبصره۵ ‏قانون اخير ضمن القاء كليه قوانين و مقررات مغاير، تنها مرجع رسيدگي به شكايات ‏مربوط به اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و…. هيات موضوع اين قانون (قانون تعيين ‏تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده۵۶ …..) مي‌باشد.‏
چون از جمله شكايات و جهات اعتراض اشخاص ادعاي خروج مرجع تشخيص منابع ‏طبيعي و مستثنيات آن از حدود صلاحيت قانوني، محلّي و عدم رعايت مقررات مربوط به آنها ‏مي‌باشد، با توجه به تصريح و اطلاق تبصره۵ مذكور، مرجع رسيدگي به شكايات و اعتراضات ‏در اين موارد هم هيات مقّرر در ماده واحده قانون يادشده خواهدبود و لاغير، به علاوه در اين ‏صورت نه تنها حقي از مردم ضايع نمي‌شود كه يك مرحله در مسير رسيدگي نيز منظور شده ‏و پس از رسيدگي هيات مذكور مي‌توان به مراجع قضايي مراجعه نمود و با عنايت به اينكه ‏شرايط كشور در جهت توسعه شهرها و شهركها و احداث شهرهاي جديد و توسعه شهرنشيني ‏مي‌باشد، نوعاً زمينهاي مربوط به منابع طبيعي، جنگلها و مراتع و يا كاربري‌هاي ديگر و در ‏داخل محدوده شهرها قرار مي‌گيرد و در صورت اختلاف شاكي مي‌تواند به هيات مزبور ‏مراجعه و نهايتاً صلاحيت مراجع عام دادگستري نيز به قوت خود باقي است و نه تنها حقي ‏ضايع نشده كه اوفق به قواعد و اصول و احتياط نيز آن است كه اين امكان را از شاكيان سلب ‏ننماييم و قانون متاخر نيز در راستاي قانون متقدم تصويب شده جز موارد خلاف شرع كه ‏براساس نظر شوراي محترم نگهبان اصلاح و نتيجه همين امكان مراجعه به مراجع قضايي ‏مي‌باشد. بنابراين چون راي شعبه۳۸ ديوان عالي كشور متضمن مراتب مذكور به نظر مي‌رسد ‏منطبق با موازين تشخيص و مورد تاييد مي‌باشد.‏

د: راي شماره ۶۹۷ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ وحدت رويه هيات عمومي
‏« قطع نظر از اينكه به موجب راي شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هيات عمومي ‏ديوان عدالت اداري مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي ‏اجراي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضي مربوطه ـ ‏هيات موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ ‏قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخير ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت ‏اداري راي اكثريت هيات عمومي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ‏مربوطه من‌جمله هيات موضوع ماده واحده فوق‌الذكر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، ‏اساساً با لحاظ تبصره۲ و اطلاق و عموم تبصره۵ ماده واحده فوق‌الذكر از تاريخ تصويب آن ‏ماده واحده كليه قوانين و مقرّرات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع ‏رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌هاي آن ‏هيات موضوع اين قانون خواهدبود، بنا به مراتب راي شماره ۵۱۳ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۳ شعبه ۳۸ ‏ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد از نظر اكثريت قاطع اعضاء هيات عمومي ‏ديوان عالي كشور صحيح تشخيص و مورد تاييد است.‏
اين راي بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور ‏كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

توسط |2012-07-24T09:30:19+03:30می 21st, 2012|آراء وحدت رویه اراضی|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه