تاريخ: ۲۳/۱/۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۴
كلاسه پرونده: ۸۹/۵
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
موضوع: اعمال ماده ۵۳ الحاقي به آييـن دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه‎هاي شماره ۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۴ و شماره ۱۷۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
گردشكار : درنامه‎هاي تقديمي به عنوان رئيس ديوان عدالت اداري اعلام شده است ، آراي صادره از هيات   عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‎هاي ۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۴ و ۱۷۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۰، به لحاظ مغايرت با دادنامه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳/۹/۱۳۶۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري سبب تضييع حقوق قانوني از جمله حق مالكيت مشروع افراد گرديده و به جهات ذيل قابليت نقض دارند:
۱ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب راي وحدت رويه شماره ۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۴ و با استناد به بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ كه مقرر مي‎دارد: « اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راه‎هاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله گاز و نفت قرار مي‎گيرد، با رعايت حريم مورد لزوم كه از طرف هيات وزيران تعيين خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار مي‎گيرد و از بابت اين حق ارتفاق، وجهي پرداخت نخواهد شد.» اين گونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقي كرده كه در قبال آن به صاحبان زمين وجهي پرداخت نمي‎شود. نظر به اينكه هيات عمومي در اثر برداشت ناصحيح از اصطلاح « حق ارتفاق»، واگذاري مجاني اراضي افراد به دستگاه‎هاي دولتي را استنباط نموده است، در حقيقت جواز غصب و تصرف و تسلط من غير حق اراضي و املاك افراد را براي دولت مقرر داشته و اين اقدام مغاير با اصل ۴۰ قانون اساسي و مخالف قاعده فقهي تسليط مي‎باشد.
۲ـ حسب مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‎هاي عمومي عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، در صورت نياز به اراضي و املاك اشخاص چه در نقاط شهري يا خارج از آن، نحوه تعيين بهاي اراضي و املاك و حقوق متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي در ماده سه قانون فوق‎الذكر از طريق توافق دستگاه‎هاي دولتي با مالك و در ماده چهارم در صورت عدم توافق طرفين با تعيين هيات كارشناسي رسمي دادگستري جهت پرداخت قيمت عادله اراضي تعيين تكليف گرديده است و استناد هيات عمومي ديوان عدالت اداري به بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه براي عدم پرداخت وجهي بابت اراضي مورد نياز دولت در خارج از شهرها و به قرينه وجود حق ارتفاق مجاني جهت استفاده از اراضي مذكور براي دولت، با توجه به اصول ۲۲ و ۴۰ و ۴۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توجيهي نداشته و از حيث اينكه افراد را از مالكيت مشروع خود محروم مي‎نمايد خلاف موازين شرعي مي‎باشد و اصولاً مقررات استنادي (بند ۹ ماده ۵۰) به تصريح ماده ۱۲ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ به عنوان مقررات مغاير نسخ گرديده است.
۳ـ از طرفي شـوراي نگهبان، طي نامه شماره ۴۲۹۶/۲۱/۷ مورخ ۳/۱۲/۱۳۷۷ اعلام داشته: « قطع نظر از اين كه اطلاق بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ در مورد اراضي موقوفه با تبصره ۴ ماده ۵ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ نسخ شده و قانونيت ندارد، اطلاق آن در مورد اين اراضي خلاف شرع است و بايد به شرحي كه در تبصره ۴ فوق‎الذكر آمده است قيمت آن و يا مال الاجاره‎اش پرداخت گردد.» كه اين نظريه مبين مغايرت بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ مي‎باشد. بنابراين در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب۱۷/۱۱/۱۳۵۸ در خصوص چگونگي تملك اراضي مورد نياز سازمان‎هاي دولتي از اشخاص اعم از اراضي شهري و روستايي و چه داخل و يا خارج از محدوده شهر باشد حكم قانوني براي پرداخت بهاي اراضي مقرر گرديده و مويد اين امر است كه آراي شماره ۶۰ و ۱۷۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مغاير اصول و مقررات مذكور مي‎باشد.
۴ـ در بند ۹ ماده ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ صرفاً حق ارتفاق براي دولت پيش‎بيني شده و نوعاً حق ارتفاق بعد از اعمال تصرف دولت و اجراي طرح هاي عمراني آن ايجاد مي‎شود و اين حق غير از تصرف و تملك مي‎باشد و آنچه براي دولت به نحو مجاني ايجاد مي‎شود حق ارتفاق است نه حق تصرف و تملك. ۵ ـ در مواردي كه دولت زمين‎هاي مردم را جهت اجراي طرح‎هاي عمراني تصرف و مورد استفاده قرار دهد طبق قانون مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب موظف به پرداخت بهاي آن بوده است و دادنامه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳/۶/۱۳۶۹ هيات عمومي در مقام تبيين مراد قانونگذار و مقررات تملك اراضي اشخاص در صورت اجراي طرح‎هاي عمراني و دولتي و حق ارتفاق ناشي از آن بوده است.
۶ ـ در ماده ۳ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب، تصريح گرديده « بهاي عادله اراضي، ابنيه، مستحدثات… و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين دستـگاه اجرايي و مالك… تعيـين مي‎گردد.» و در تبصره ۲ ماده ۳ همين قانون مقرر گرديده كه در صورت حصول توافق با مالك، دستگاه‎هاي اجرايي موظفند ظرف مدت ۳ ماه نسبت به خريـد املاك يا آزاد سازي آنان اقدام نمايند و در ماده ۵ همان قانون هم بر پرداخت قيمت عادله روز تقويم اراضي و املاك اشخاص چه در حوزه شهري و يا خارج از آن تاكيد گرديده است كه مويد عدم جواز تصرف و تصاحب مجاني اراضي اشخاص توسط مراجع دولتي مي‎باشد.
۷ـ بنابـراين دلايـل و مسـتندات و قواعد و مقررات قـانوني حاكـم به موضـوع، خصوصاً لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ كه موخر بر قانون برنامه و بودجه سـال ۱۳۵۱ مي‎باشد و مستنداً به قاعده تسليط و اصل مسلم فقهي «لاضرر و لاضرار في الاسلام» توافق با مـالك و جلب رضايت آنان براي تملك و پرداخت بهاي اراضي و مستحدثات واقع در طرح هاي عمراني دولت به بهاي عادله روز ضرورت دارد. و با توجه به صراحت حكم ماده ۱۲ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب۱۷/۱۱/۱۳۵۸ مبني بر اينكه: « كليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون ملغي الاثر شده است…» بنابراين اقدام مراجع دولتي در تصرف اراضي اشخاص بدون جلب رضايت آنها و قبل از پرداخت قيمت اراضي مطابق مواد ۳۰۳ و ۳۰۸ قانون مدني عملي غاصبانه و من غير حق بوده و مراجع مذكور مطابق مواد ۳۱۵، ۳۲۸، ۳۳۱ و ۳۳۷ قانون مدني، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص مي‎باشند. با توجه به مستندات مذكور اين نتيجه عايد مي‎گردد كه ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ منسوخ و به تبع آن آراي صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‎هاي ۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۴ و ۱۷۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۰ خلاف قانون و مقررات جاري انشاء گرديده و قابل امعان نظر مجدد در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي‎باشد. پس از بررسي موضوع در كميسيون تخصصي اراضي و محيط زيست ديوان عدالت اداري و اظهار نظر مشاورين و ملاحظه استفساريه شماره ۱۷۸۸۶۶/۱۰/د مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بر:
بسمه تعالي
حضرت آيت الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
با سلام
« بند (۹) ماده (۵۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ مقرر مي‎دارد: اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راه‎هاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله‎هاي گاز و نفت قرار مي‎گيرد با رعايت حريم مورد نظر كه از طرف هيات وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار مي‎گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد. ملاك تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد.
با توجه به اينكه به استناد مقرره ياد شده بيش از سي سال است كه (حق ارتفاق) مورد نظر به صاحبان رسمي اراضي مشمول آن تعلق نمي‎گيرد و دولت وجهي پرداخت نكرده است و هنوز حكم قانوني مزبور استمرار دارد. نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون اساسي، در خصوص مغاير شرع بودن و يا مغاير شرع نبودن آن اعلام دارند.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل

و ملاحظه پاسخ شماره ۲۲۸۱۸/۳۰/۸۶ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ دبير محترم شوراي نگهبان مبني بر:

بسمه تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
نامه شماره ۱۷۸۸۶۶/۱۰/د مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵
«مبني بر درخواست اظهار نظر درباره بند (۹) ماده (۵۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱، موضوع در جلسه مورخ ۴/۷/۱۳۸۶ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‎گردد:
اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي مذكور خلاف موازين شرع دانسته شد زيرا شامل اراضي كه طبق ضوابط شرعي داراي مالك يا ذي‎حق شرعي مي‎باشد نيز مي‎گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضايت مالك يا ذي‎حق در فرض عدم وجود ضرورت مبيحه خلاف موازين شرع مي‎باشد. البته قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه شامل اين موارد مي‎شود لازم است مورد توجه قرار گيرد.
همچنين عدم پرداخت وجه در مواردي كه عيناً يا منفعتاً مشمول ضمان يد مي‎باشد ـ مانند مواردي كه طبق ضوابط شرعي مالك داشته باشد ـ خلاف موازين شرع بوده و موجب ضمان مي‎گردد.»
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
با اعمال ماده ۵۳ الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۴ پرونده در جلسه ۲۳/۱/۱۳۸۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان بررسي و پس از بحث و تبادل نظر با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايند.

راي هيات عمومي

نظر به اينكه به موجب لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸، دولت، وزارتخانه‎ها و موسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي اعم از اينكه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام باشد يا نباشد و شهرداري‎ها مكلف به پرداخت بهاي عرصه و اعيان مورد تملك گرديده‎اند و به موجب نظريه شماره ۲۲۸۱۸/۳۰/۸۶ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ شوراي محترم نگهبان، بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ خلاف موازين شرع اعلام شده است، لذا آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‎هاي۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۴ و ۱۷۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۰، كه بر خلاف شرايط فوق‎الذكر انشاء گرديده‎اند، مغاير موازين شرعي تشخيص و به تجويز ماده ۵۳ الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۴ نقض مي‎گردند.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري