دکتر عظیم رضائی

عظیم رضائی

دکتر عظیم رضایی

دكترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

وكيل تخصصی در دعاوی بانكی، مدير سابق اداره دعاوی بانك قوانين