دعاوی مرتبط با موجر و مستاجر

  • تقاضاي تخليه به لحاظ تغيير شغل(مشمولين قانون 1356)

  • تقاضاي تخليه به لحاظ انتقال به غير(مشمولين قانون 1356)

  • تقاضاي تخليه به لحاظ نياز شخصي(مشمولين قانون 1356)

  • تقاضاي تخليه به لحاظ تخريب و نوسازي(مشمولين قانون 1356)

  • تقاضاي تخليه به لحاظ تعدي و تفريط مستاجر(مشمولين قانون 1356)

  • تقاضاي تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بهاء(مشمولين قانون 1356)

  • تقاضاي تخليه به لحاظ انقضاء مدت (مشمولين قانون 1376)

  • فسخ سند اجاره (مشمولین قانون 1376)