دعاوی مرتبط با اراضی

  • ابطال نظريه كميسيون ماده 12

  • ابطال نظريه هیات حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون جنگل ها

  • ابطال نظريه هیات حل اختلاف مستقر در ثبت (موسوم به 147)