راي شماره : 203 – 08/07/1344

راي شوراي عالي ثبت
قراردادي بين كارگروكارفرمابسته شدوكارگراداره امورگاراژي را به عهده گرفت وتعهدكرداگرازشروط قرارداد،تخلف كندخسارت به كارفرما بدهدبطوري كه درموارداختلاف ،راي داورمعين بين طرفين ،قاطع دعوي باشدو طبق آن راي ،اجرائيه صادرگردد.
به استناداين قراردادودعوي تخلف كارگروصدورراي داور،تقاضاي صدوراجرائيه به مبلغ 200000ريال شد.برابرتبصره يك ماده 3نظامنامه اجراكسب دستورشد.
راي مورخ 8/7/44شورا:
“درصورتي كه برامكان صدوراجرائيه برطبق راي داورموافقت شده صدور اجرائيه بنحوي كه داورراي داده اشكالي نداردبديهي است اعتراض برراي داورقابل طرح دردادگاه خواهدبود”.
* سابقه *

شرح – باتوجه به مواد632-661 به بعدقانون آئين دادرسي مدني صدور اجرائيه برطبق راي داورازصلاحيت خاصه دادگاه است وتوافق اشخاص برخلاف قانون مذكوركه آمره است اثري نداردعلي الخصوص كه براجرائيه دادگاه عشر وبراجرائيه ثبتي نصف عشرتعلق مي گيرد.(راي 204)
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن صفحه 248-249
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي