پرونده كلاسه : 71/1081/7

راي شعبه 7 ديوان عالي كشور
در اين پرونده زوجه به رفيت زوج دادخواستي به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش تقديم دادگاه نموده است 0 دادگاه به موضوع رسيدگي با اعلام ختم دادرسي چنين راي داده است :
((000زوجه نيز با صرفنظرنمودن از مهريه و نفقه خويش مصر در صدور حكم طلاق مي باشد و دوام زوجيت موجب عسر و حرج بوده و خوانده نيز ايراد و دفاعي كه موثر در مقام باشد به عمل نياورده و فلذا نظر به مراتب فوق و به استناد مواد1130و 1146 قانون مدني حكم به طلاق و جدايي طرفين پرونده صادر و اعلام مي گردد زوجين مي توانند به يكي از محاضر رسمي مراجعه و نسبت به اجراي صيغه طلاق اقدام نمايند0))
نظر شعبه ديوان در نقض راي دادگاه :
(( با توجه به محتويات پرونده ايرادات زير بر دادنامه تجديد نظر خواسته وارد است 0
1 ارجاع به داوري قانوني نبوده است 0
2 داور خواهان نمي تواند داور مرضي الطرفين به حساب آيد0
3 زوجه مدعي شده شوهرش او را از منزل بيرون كرده ، زوج مدعي است كه همسرش منزل وي را ترك كرده است ، كه در اين خصوص نيز رسيدگي نشده و اصولا” سعي در اصلاح ذات البين به عمل نيامده بنا به جهات مذكوره دادنامه تجديد نظرخواسته نقض مي شود ورسيدگي مجدد به دادگاه مدني خاص ارجاع مي گردد0)) (71/1081/7)

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376