برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

تعیین داور طرفِ مقابلِ مستنِكف

دلایل ومنضمات دادخواست

كپی مصدق :1ـ قرارداد مورخ        ، 2ـ اظهارنامه شماره       ،      3ـ مدرك مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی محل انعقاد عقد یا محل اجرای تعهد یا محل اقامت خوانده

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند :به موجب مفاده ماده / بند       قرارداد شماره       / مورخ       تنظیمی فیما بین اینجانب و خوانده كه صراحت دارد ذكر دقیق مفاد ماده / بند    قرارداد، دایر بر حل و فصل اختلافات از طریق داوری  (تك) نفرة  مرضی الطرفین / سه نفره و با توجه به اینكه پس از بروز اختلاف در خصوص “ذكر مورد یا موارد اختلافات پیشامده” و ارسال اظهارنامه شماره        توسط اینجانب به طرف مقابل جهت انجام تعهدات قراردادی / و معرفی داور تك نفره
مرضی الطرفین/ سه نفره ، خوانده در مهلت قانونی ده روز در خصوص ایفاء تعهدات خود / و اعلام نظر در مورد مشخص شدة در اظهار نامه / ومعرفی داور اختصاص خود اقدامی به عمل نیآورده است فلذا مستنداً به ماده 459 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استدعای تعیینِ داورِ طرفِ مستنِكف با تخصصِ
ذكر تخصص مورد نیاز برای داوری را برای حل و فصل اختلافات بوجود آمده دارد.

 

 محل امضاء مهر انگشت