مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

صدور حكم مبني بر ابطال راي داور / ابطال راي هيات داوري   به اين جهت كه صدور راي خارج از اختيارات داور بوده است …..

دلایل ومنضمات دادخواست

قرارداد داوری – نظريه داوري – ساير دلايل

رياست محترم دادگاه عمومي – حقوقي

احتراما در خصوص نظريه داوري كه در تاريخ ………………… به اينجانب / اينجانبان ابلاغ گرديده است به جهات ذيل اعتراض و تقاضاي ابطال نظريه مذكور را دارم :

در  توضيح مطلب اشعار مي دارد طبق قرارداد داوري مسئله تخليه يك باب مغازه و اجور معوقه آن به داوري ارجاع مي گردد درحاليكه داور/ محترم به موضوع خسارات وارده به ملك نيز ورود نموده و اظهار نظر نموده اند در حاليكه چنين اختياري نداشته اند . فلذا تقاضاي ابطال راي در قسمت مربوطه را دارم /

 محل امضاء – مهر – انگشت