حمیدرضا ژیان عمرانیان

حمیدرضا ژیان عمرانیان

حمیدرضا ژیان عمرانیان

وكيل تخصصی در امور اراضی و املاك از سال ۱۳۸۷ تاكنون

مدير اسبق اداره حقوقی سازمان زمين شهری