شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركا بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است (م94 ق ت) در اسم شركت بايد عبارت( با مسئوليت محدود( قيد شود و همچنين اسم شركت نبايد متضمن نام هيج يك از شركا باشد والا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن را در شركت تضامني خواهد داشت.

مدارك مورد نياز شركت با مسئوليت محدود

1-     تقاضانامه ثبت شركت با مسئوليت محدود                               2 برگ

2-     شركت نامه                                                                     2 برگ

3-     اساسنامه                                                                      2 جلد

4-     صورتجلسه مجمع عمومي موسسين                                    2 نسخه

5-     فتوكپي شناسنامه شركا و مديران (در صورتي كه خارج از سهامداران انتخاب شود)

6-     اخذ  و ارائه مجوز در صورت نياز

روش و مراحل ثبت شركت با مسئوليت محدود

1-پس از تكميل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شركت نامه (مطابق نمونه ضميمه) و تهيه دو جلد اساسنامه . امضا ذيل تمام اوراق توسط تمام شركا جهت پرداخت هزينه  تعيين نام پس از اخذ فيش به بانك هاي معينه مراجعه و فيش پرداختي را به واحد حسابداري اداره ثبت شركت ها ارائه و واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن برگ اضهارنامه اقدام مي نمايد.

2- چند نام ( با توجه به اينكه : 1-نام خارجي نباشد 2-سابقه ثبت نداشته باشد3-داراي معنا . مفهوم باشد 4-با فرهنگ اسلامي مطابقت داشته باشد  انتخاب و به واحد تعيين نام اداره ثبت شركت ها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسي نام هاي ارائه شده نسبت به انتخاب و تعيين نام اقدام  ونام تعيين شده را روي برگ اضهارنامه قيد مي نمايد و سپس  اخذ موافقت  از مسئولين اداره ثبت  شركت ها در خصوص نام تعيين شده بعمل آيد و اين نام بايد در واحد تعيين نام پبت دفتر شود.

3-مدارك را با توجه به مواردي كه ذكر شد (2برگ تقاضانامه-2 برگ شركت نامه -2 جلد اساسنامه –فتوكپي شناسنامه كليه شركا – ارائه مجوز در صورت نياز-2 نسخه صورت جلسه مجمع عمومي موسسين) تحويل قسمت پذيرش مدارك اداره ثبت شركت ها داده و رسيد دريافت شود و با عنايت به تاريخ تعيين شده براي اعلام نتيجه در روز موعود به (احدي از شركا يا وكيل رسمي شركت) به باجه اعلام نتيجه اداره ثبت شركت ها مراجعه نمايد.

4- در صورتي كه كارشناس اداره ثبت شركت ها ايرادي يا نقصي در مدارك ابرازي مشاهده ننمايد نسبت به تهيه پيش نويس آگهي ثبت اقدام و پيش نويس مربوطه پس از  تاييد مسئولين اداره ثبت شركتها تايپ  و در روز مراجعه تحويل  متقاضي داده ميشود. متقاضي بايستي به بانك مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت كه در ذيل اظهارنامه مبلغ آن قيد شده اقدام نمايد.

تذكر1: قبل از مراجعه به بانك به نمايندگي روابط عمومي جهت تعيين مبلغ حق الدرج آگهي تاسيس در روزنامه كثيرالانتشار و اخذ فيش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج در يك مرحله به بانك پرداخت شود.

تذكر2:در صورتي  كه كارشناس اداره ثبت شركت ها ايراد يا نقصي در مدارك مشاهده نمايد مراتب كتبا” به متقاضي اعلام خواهد شد كه نسبت به رفع نقص يا ايراد اقدام نمايد.

تذكر 3:در صورتي كه كارشناس اداره ثبت شركت ها موضوع شركت را محتاج مجوز از مراجع ذيصلاح تشخيص دهد نسبت به تهيه استعلام  اقدام و برگ استعلام پس از اخذ امضا از مسئولين مربوطه در دبيرخانه اداره كل ثبت شركت ها ثبت دفتر شده و به مرجع مربوطه همراه با يك نسخه فتوكپي از مدارك تحويل داده شود.

5-پس از پرداخت مبلغ حق الثبت ، فيش مربوطه را به واحد حسابداري اداره ثبت شركت ها ارائه و واحد مربوطه نسبت به ممهور نمودنذيل برگ تقاضانامه و درج مبلغ پرداختي و تاريخ و شماره فيش اقدام مي نمايد.

6-مدارك به واحد ثبت تاسيس و تغييرات اداره ثبت شركت ها تحويل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعيين شماره ثبت شركت و درج بر روي اظهارنامه اقدام  و در ذيل ثبت دفتر از شخص معرفي شده توسط شركا (كه خود از شركا يا وكيل رسمي شركت مي باشد) با قيد جمله ((ثبت با سند برابر است)) امضا اخذ مي نمايد و سپس آگهي تايپ شده به امضا رييس اداره ثبت شركت ها برسد. يك نسخه از مدارك ضبط در پرونده شركت شده و در بايگاني اداره  ثبت شركت ها نگهداري خواهد شد و يك نسخه ديگر از مدارك(تقاضانامه-شركت نامه- اساسنامه-صورتجلسه مجمع عمومي موسس –صورتجلسه هيئت مديره) ممهور به مهر اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي شده و تحويل متقاضي مي گردد.

7-متقاضي مدارك مربوط به خود و پرونده متشكله را به قسمت دبيرخانه اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي برده و پس از ثبت آگهي در دفتر انديكاتور ، مسئول مربوط نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهي تايپ شده  اقدام و پرونده متشكله را ضبط و بقيه مدارك تحويل متقاضي مي گردد.

8-متقاضي پس از تحويل گرفتن مدارك مربوط به خود ، نسخه دوم آگهي تاسيس را به واحد روابط عمومي  مستقر در اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي جهت درج در روزنامه كثير الانتشار تحويل و نسخه اول آگهي تايپ شده تاسيس شركت را به دفتر شركت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران واقع در خيابان بهشت(خيابان جنوبي پارك شهر) جهت درج در روزنامه رسمي ( پس از پرداخت حق الدرج كه توسط مسئول مربوطه تعيين مي گردد ) تسليم مي نمايد.

تذكر: در صورت نياز فوري به آگهي تاسيس شركت قبل از انتشار در روزنامه رسمي باشد چند نسخه فتوكپي از آگهي تاسيس تهيه و هنگام تحويل اصلي آگهي به دفتر روزنامه رسمي فتوكپي ها توسط دفتر روزنامه رسمي ممهور به مهر مي گرد كه داراي اعتبار مربوطه خواهد بود.

توجه: قبل از اقدام به تكميل نمودن مدارك شركت با مسئوليت محدود موارد ذيل را مطالعه فرماييد.

1-حداقل تعداد شركا با مسئوليت محدود دو نفر خواهد بود (م94 ق ت).

2- حداقل سرمايه با توجه به رويه و حداقل مبلغ دريافت حق الثبت يك ميليون ريال  مي باشد.

3-سعي شود در نام شركت از نام شركا استفاده نشود ، اسم شريكي كه در نام شركت قيد شود ، حكم شريك ضامن در شركت تضامني را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت كليه قروض و تعهدات شركت خواهد بود.

4-شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل مي شود كه تمام سرمايه نقدي و سهم الشركه غير نقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد و مدير عامل اقرار به در يافت كليه سرمايه نقدي و سهم الشركه غير نقدي ، نمايد و هر شركت كه بر خلاف اين ماده تشكيل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است( م 96 ق ت)

5-در شركت نامه بايد صراحتا” قيد شده باشد كه سهم الشركه هاي غير نقدي هر كدام به چه ميزان تقويم شده است و هر شركت كه بر خلاف اين ماده تشكيل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است(م 97 ق ت)

6-كليه شركا نسبت به قيمتي كه در حين تشكيل براي سهم الشركه هاي غير نقدي معين شده در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند.

 7-سهم الشركه شركا نمي تواند به شكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از با اسم و بي اسم و غيره در آيد و سهم الشركه را نمي توان منتقل به غير نمود مگر با رضايت عده اي از شركا كه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آنها بوده و اكثريت عددي نيز داشت باشند.( م 102 ق ت)

8-انتقال سهم الشركه به موجب سند رسمي خواهد بود( م  103 ق ت)

9-شركت به وسيله يك يا چند نفر مدير كه بصورت موظف يا غير موظف كه از بين شركا يا از خارج براي مدت محدود يا نا محدود معين مي شوند اداره مي گردد.( م 104 ق ت)

10- مديران شركت كليه اختيارات لازمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده باشد ( م 105 ق ت)

11- تصميمات راجعه به شركت بايد به اكثريت لااقل نصف سرمايه  اتخاذ شود و اگر در دفعه اول اين اكثريت حاصل نشد بايد تمام شركا مجددا” دعوت شوند و در اين صورت تصميمات به اكثريت عددي  شركا اتخاذ مي شود اگرچه اكثريت مزبور داراي نصف سرمايه نباشد. اساسنامه شركت مي تواند ترتيب ديگري براي حد نصاب مجامع مقرر دارد.(م 106 ق ت)

12-هر يك از شركا به نسبت سهمي كه در شركت دارد در مجامع داراي راي خواهد بود. اساسنامه شركت مي تواند ترتيب ديگري مقرر نمايد( م 107 ق ت)

13-روابط شركا شركت تابع مقررات اساسنامه است و تقسيم سود به نسبت سرمايه شركا است اساسنامه شركت مي تواند ترتيب ديگري براي تقسيم سود مقرر دارد.( م 108 ق ت)

14-در هر شركت با مسئوليت محدود كه تعداد شركا بيش از 12 نفر باشند بايد داراي هيات نظار بوده و هيئت نظار لااقل سالي يك مرتبه  مجمع عم.مي شركا را تشكيل دهد(م 109 ق ت)

هيئت نظار مركب از 3 نفر بوده كه از بين شركا براي مدت يك سال انتخاب مي شوند و اعضاي هيئت نظار نبايستي عضو هيئت مديره شركت باشند.

وضايف هيئت نظار:

الف:تحقيق نمايد كه سرمايه نقدي شركت پرداخت شده سهم الشركه غير نقدي تقويم وتسليم شده باشد

ب: در شركت نامه تقويم سهم الشركه غير نقدي به صراحت ذكر شده باشد.

ج: دعوت شركا براي مجمع عمومي فوق العاده

د:اعضاي هيئت نظار از جهت اعمال اداري ونتايج حاصله از آن هيچ مسئوليتي ندارند ليكن هر يك از آنها در انجام ماموريت خود بر طبق قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال و تقصيرات خود مي باشند ( م 167 ق ت)

ه: اعضا هيئت نظار دفاتر و صندق و كليه اسناد شركت را تحت تدقيق در آورده همه ساله گزارش به مجمع عمومي مي دهند و هر گاه در تنظيم صورت دارايي بي ترتيبي و خبط هايي مشاهده نمايند موضوع را در گزارش مذكور ذكر نموده و اگر مخالفتي با پيشنهاد مدير شركت در تقسيم منافع داشته باشند دلايل خود را بيان ميكنند(م 168 ق ت)

و: تا 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهمي مي تواند(خود يا نماينده او) در مركز اصلي شركت حاضر شده از صورت بيلان و صورت دارايي  و گزارش هيئت نظار اطلاع حاصل كند ( م170 ق ت)

15-شركا شركت نمي تواند تابعيت شركت را تغيير دهند مگر به اتفاق آرا ( م 110 ق ت)

16-اتخاذ تصميم نسبت به تغييرات اساسنامه شركت مي تواند حد نصاب ديگري را مقرر دارد (م111 ق ت)

17-در هيچ مورد اكثريت شركا نمي تواند شريكي را مجبور به افزايش سهم الشركه خود در شركت نمايد ( م 112 ق ت)

18- سرمايه احتياطي مجمع عمومي مي تواند مقرر نمايد درصدي از سود قابل تقسيم بعنوان سرمايه (ذخيره) احتياطي منظور گردد.

19-شركت با مسئوليت محدود در موارد ذيل منحل ميشود.

1-وقتي كه شركت مقصودي را كه براي آن تشكيل شده انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد

2-وقتي كه شركت براي مدت معيني تشكيل و مدت منقضي شده باشد.

3- در صورتي كه شركت ورشكست شود.

4-در صورت تصميم عده اي از شركا كه سهم الشركه آنها بيش از نصف سرمايه  شركت باشد.

5-در صورتي كه به واسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از بين رفته و يكي از شركا تقاضاي انحلال كرده و محكمه دلايل او را موجه ديده و ساير شركا حاضر نباشند سهمي را كه در صورت انحلال به او تعلق مي گيرد  پرداخته و او را از شركت خارج نمايند.

6-در مورد فوت يكي از شركا اگر به موجب اساسنامه پيش بيني شده باشد( مواد 93 و 114 ق ت)

20-اشخاص ذيل كلاهبردار محسوب ميشوند:

الف: موسسين و مديراني كه ب خلالف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي وتقويم و تسليم سهم الشركه غير نقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند.

ب: كساني به وسايل متقلبانه سهم الشركه غير نقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند.

ج:مديراني كه با نبودن صورت دارايي يا به استناد صورت دارايي مزور منافع مرهومي را بين شركا تقسيم كنند.(م 115  ق ت)

21-ثبت كليه شركت هاي مذكور ( سهامي عام – سهامي خاص-با مسئوليت محدود-تضامني –نسبي-مختلط سهامي –مختلط غير سهامي-تعاوني) در اين قانون (قانون تجارت) الزامي و تابع مقررات قانون ثبت شركت ها است(م 195 ق ت)

22-در ظرف ماه اول تشكيل هر شركت ،خلاصه شركت نامه ها و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدليه اعلان خواهد شد. (م 196 ق ت)

23-در هر موقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت يا تمديد مدت شركت زائد بر مدت مقرر يا انحلال شركت ( حتي در مواردي كه انحلال به واسطه انقضاي مدت شركت صورت ميگيرد) و تعيين كيفيت تفريغ  حساب يا تبديل شركا يا خروج بعضي از آنها  از شركت يا تغيير اسم شركت اتخاذ شود مقررات مواد 195 ( بند 21) و 197 ( بند 22) لازم الرعايه است (م 200 ق ت)

24-در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشريات و غيره كه بطور خطي يا چاپي از طرف شركت هاي مذكور در اين قانون به استثناي شركت هاي تعاوني صادر مي شود سرمايه شركت صريحا” بايد ذكر گردد و اگر تمام سرمايه پرداخت نشده ، قسمتي كه پرداخت شده نيز بايد صريحا” معين شودشركت متخلف به جزاي نقدي محكوم خواهد شد.(م 201 ق ت)

25-در شركت هاي سهامي و شركت هاي مسئوليت محدود و شركت هاي تعاوني امر تصفيه به عهده مديران شركت است مگر آنكه اساسنامه يا اكثريت مجمع عمومي شركت ترتيب ديگري مقرر داشته باشد(م 213 ق ت)

26-هر شركت تجارتي ايراني مذكور در اين قانون ( قانون تجارت) و هر شركت خارجي  كه بر طبق قانون ثبت شركت ها مصوب خرداد 1310 مكلف به ثبت است بايد در كليه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره در ايران به ثبت رسيده به جزاي نقدي خواهد شد.(قسمتي از م 220 ق ت)

27-انتخاب بازرس در شركت با مسئوليت محدود اختياري است.

28-انتخاب روزنامه براي درج آگهي هاي دعوت شركت با مسئوليت محدود اختياري است.

29-پس از تشكيل شركت با مسئوليت محدود حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ ثبت نسبت به تهيه دفاتر قانوني ( دفتر روزنامه و كل)و پلمپ آنها در اداره ثبت شركت ها اقدام نمايند.